БАЈКОТЕКА

АУТОР:СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТ НА НИВОУ УСТАНОВЕ: “ БАЈКОТЕКА“

РЕЗИМЕ РАДА:

Овај рад приказује процес развијања пројекта на нивоу установе “Бајкотека“ који је реализован кроз тимски рад у вртићу са родитељима и локалном заједницом.

Основни циљ је био:  Оформити дечју библиотеку у установи ради неговања и развијања интересовања и љубави према  књизи  која ће позитивно утицати на развој дечје личности.

Из тога су проистекле многобројне активности  и реализоване радионице, причаонице, цртаонице у којима су деца могла да изразе своје потребе, унутрашња стања и расположења у добро осмишљеној и организованој средини простора “Бајкотеке“.

Током реализације садржаја везаних за пројекат деца су имала прилику: Да стичу навику за дружење са књигом, богате свој речник, слободно изражавају своја искуства, машту, осећања, радост, срећу, љубав, …

Остварена је сарадња са културним, јавним и образовним институцијама:  уређење простора, набавку књига,  реализација планираних активности…

ЦИЉ:   Повећање доступности књига и могућност стварања различитих прилика за неговање и развијање љубави према књизи Тема је проистекла услед недостатка дечје библиотеке на нивоу града, конкретне анализе ситуација у ПУ и сагледавања потреба, могућности и интересовања деце. Тим за самовредновање је на основу  анализе анкете,  дошао  до закључка да деца  мало времена проводе  у дружењу са књигом.

 Полазећи од Развојног плана установе  – Ресурси, преуредили смо  постојећи простор у читалачки кутак за децу и родитеље “Бајкотека“.

Кључне речи: ресурси, подстицајна средина, сарадња, стваралаштво и дружење.

 УВОД:

Пратећи интересовања деце током свакодневних активности, уочили смо да деца у свим васпитним групама показују велико интересовање за бајке, приче …. Деца се највише задржавају у језичком центру.

Чланови стручних актива  су израдили анкете за родитеље у циљу добијања информација, како деца проводе слободно време, колико родитељи проводе времена читајући деци књиге и која су њихова интересовања за одређену књигу, бајку, причу.

Тим за самовредновање је на основу извршене анализе анкете, дошли  до закључка да деца време код куће проводе пасивно најчешће испред телевизора и рачунара, мали број родитеља проводи време читајући деци књиге. Из одговора родитеља закључили смо да имају сликовнице, дечије енциклопедије … у породичном дому, али им слабо ко чита, слабо им се нуде. Одлазак у библиотеку изискује више времена. ОСМИШЉАВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДИНЕ: Полазећи од Развојног плана установе (кључне области Ресурси), са циљем  да материјално-техничке ресурсе користитимо функционално, неадекватан постојећи простор преуредили смо у читалачки кутак “Бајкотека“ за децу и родитеље. Простор је опремљен полицама за књиге, потребним намештајем и књигама. Донет је план коришћења простора, начин укључивања родитеља, донета правила понашања, завршен је попис свих  књига.  На тај начин мотивисали смо  родитеље да читају својој деци и позајмљују књиге из читалачког кутка.

           Главни део: Одређени су општи циљеви  и теме за сваки узраст понаособ:                                           Јаслице: “У царству бајки“, богаћење дечјег речника извођењем кратких драматизација уз обогаћивање драмским елементима, млађа група: “Причам ти бајку“, подржавање дететове потребе да упознаје свет бајки и дружи се са књигом, средња група: “У бајковитом свету“, неговати интересовање и љубав за књигу, потребу и навику да другују са њом, која ће позитивно утицати на развој дечије личности, старија група: “У свету бајки“, увести децу у свет бајки, прича… подстакнути их да анализирају и изразе свој доживљај из књижевности. Припремне предшколске групе: “Књига- мој најбољи друг“, стицање трајног интересовања за књижевно стваралаштво, као и способност његовог разумевања и доживљавања са појавама из живота.

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ: Разгледање и читање сликовница,  драматизација бајки “Три прасета“, “Црвенкапа“, “Чаробна птица“, “Мачак, лисица и петао“, “Новогодишња бајка“, одлазак у “Бајкотеку“ “Причам ти причу“ – васпитач-дете кратка драматизација “Снежана у посети“ – васпитач прича причу, посета “Бајкотеци“, упознавање деце са бајкама: “Црвенкапа“, “Успавана лепотица“, “Принцеза на зрну грашка“, “Пепељуга“, “Снежана и седам патуљака“, “ Новогодишња ноћ“ …, разговор о истоименим бајкама и особинама ликова (добар, лош, вредан, лукав…), говорне активности:  препричавамо бајке, приче    стварамо нове, решавамо конфликте…,драматизација истоимених бајки, обележавамо Дан књиге и Дан бајки (драматизацијама и читањем бајки у костиму Снежане – васпитачица), стварамо најлепше приче: “Ускршње радости у сеоском дворишту“, “Веселе дечије приче са зимског распуста“, “Припреме за Ускрс“, “Прича о изгубљеном зеки“, “Врабац Марко“, “Зачарано село“ и  “Прича о чудном јајету“, креативна радионица: “Пепељугина авантура“, “Мудри дедица“, ликовне активности: каширање пепељугине ципелице, израда чаробних штапића, капе за патуљке, круне за принца и Снежану, огледало за маћеху; цртамо на тему “Измишљени бајковити лик“, ликовни конкурс “Омиљени лик из бајке“,  пребројавамо ликове из бајки, упоређујемо ликове по висини, формирамо скупове од ликова из бајки…., музичке кореографије из пројекта “Растимо уз плес“, упознајемо животињски свет (изглед, исхрану, начин кретања, оглашавања,…)

Васпитно-образовне активности у читалачком простору “Бајкотеке“

  1. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ:

Сарадња са породицом је реализована кроз родитељске састанке, паноа (месечни план, тематски панои) путем којих су родитељи информисани о пројекту, креативним радионицама , анкета, кутије за сугестије, донирање књига, боравак родитеља у читалачком кутку, израда полица за књиге. Родитељи и деца из свих васпитних група су чланови наше “Бајкотеке“., родитељ – гост групе његовог детета, на месечном нивоу,  у читалачком кутку,  , родитељ глумац у представи “Новогодишњи пакетићи“

Радионице са родитељима: Јаслице: “Шешир моје омиљене бајке“, млађа група: “Лутка – рукавица“ , средња група: “Лутка у вртићу“ старија група: “Гињол лутка“ припремне предшколске групе: “Дечија књига и часопис“ , штампање књиге “Најлепше  приче“

  1. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Обезбеђивање финансијских средстава за уређење простора и набавку књига, посета градској библиотеци “Радоје Домановић“ и групно учлањење, извођење позоришне представе у Центру за  културу “Весела дружина“, “Деда и репа“, “Новогодишњи пакетићи“, сарадња са глумцима аниматорима “Заљубљене ципелице“, “Принцеза на зрну грашка“ – Београд,  ТВ Рача , Фестивалчић у Крагујевцу,  извиђење позоришне представе “Вук и седам јарића“, “Растимо уз плес“, маскембал  “Ликови из бајке“

  1. САРАДЊА СА ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

– Посета сајму књига за васпитаче и учитеље – Београд ( набавка књига за читалачки кутак), радионица са учитељима, посета сајму књига за децу у средњој школи “Ђура Јакшић“, ликовни конкурс на тему “Омиљени лик из бајке“ у оквиру пројекта “Читалачка значка“, укључивање у пројекат “Читалачка значка“ ( награде за децу по укупном броју прочитаних књига за одређени временски период)

 III  ФАЗА -ЕВАЛУАЦИЈА

Тешкоће у раду су биле : Недостатак финанскијских средстава за опремање простора, смањен број деце у зимском периоду, сиромашни фонд књига ( литературе), незаинтересованост појединих родитеља

ДОБИТИ ЗА ДЕЦУ:

Развој говора и богаћење речника, подстицање радозналости, креативности и маште, слобода изражавања, ослобађање негативних емоција и изражавање радости, среће и љубави путем књиге, развој самопоштовања, подстицано је лично ангажовање детета у дружењу са књигом, упознавање образовних и културних институција

ДОБИТИ ЗА РОДИТЕЉЕ:

Могућност укључивања у процес креирања ВОР-а, квалитетније проведено време са својим дететом, увид у напредовање деце кроз реализацију пројекта, већи допринос родитеља у креирању подстицајне средине

ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧА:

Богатија средина за учење и развој, размењивање идеја са децом, стицање нових сазнања кроз тимски рад са децом, бољи увид у индивидуално праћење и постигнуће детета, интензивнија сарадња са родитељима и друштвеном средином, већа заинтересованост родитеља за учешће у активности , развој професионалних компетенција

ЗАКЉУЧАК:

Пројекат “Бајкотека“ је код деце пробудио сва чула, осећања, машту, богатио фонд речи, дао им слободу изражавања свог мишљења. У “Бајкотеци“ смо читали књиге, причали приче, илустровали, глумили, слушали. Као продукт свега тога, настала је књига “Најлепше дечије приче“ ПУ “Наша радост“.

ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ: Овај пројекат је био веома инспиративан за децу и васпитаче. Задатак васпитача је да омогући интеракцију деце са другом децом и одраслима, да обезбеди амбијент у којем ће деца самостално или уз њихову помоћ истаживати и откривати. У том циљу добро је искористити ресурсе које нуди локална заједница.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Правилник о општим основама  предшколског програма, Национални просветни савет, Београд, 2006.г.

2.Група аутора:Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 1997.г

3.Мара Шаин и Славица Чарапић: Корак по корак 3, Креативни центар, Београд, 2014.

4.Мара Шаин и Славица Чарапић: Корак по корак 4, Креативни центар, Београд, 2014.