Конкурс за упис деце у предшколску установу

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  ,,НАША РАДОСТ“ РАЧА

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања ,

члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању,

ПУ ,,Наша радост“

расписује КОНКУРС

од  01. АПРИЛА  до  31. MAJA 2023. године

 1. За упис деце у ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ за  радну 2023/ 24. годинеполазак деце у септембру

Право и обавезу уписа имају деца рођена од 1. 3. 2017. до 28. 2. 2018. године.
Пријава деце ће се обављати електронски – путем еВртића – Предшколскa установa “Наша радост“ Рача, на следећем линку https://euprava.gov.rs/usluge/5592

2.    За упис деце у ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК за радну 2023/24. годину

Пријава деце ће се обављати електронски – путем евртића –Предшколскa установa “Наша радост“ Рача, https://euprava.gov.rs/usluge/5592

Уколико родитељ, из техничких разлога не пријави дете електронским путем, може попуњен захтев донети у Предшколску установу ,,Наша радост“ у Рачи или да попуњен захтев пошаље на маил nasaradostraca@gmail.com .

Захтев за упис у Предшколску установу можете преузети на следећем линку https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Zahtev_za_upis_dece_u_predskolsku_ustanovu.pdf .

КОМИСЛИЈА ЋЕ РАЗМАТРАТИ САМО ЗАХТЕВЕ КОЈИ СУ ПОТПУНИ, ПОПУЊЕНИ СВИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ И РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи. Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ, односно законски заступник, није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу. 

Родитељи подносе само захтев за упис детета на еВртић и у обавези су да на захтеву за упис детета заокруже да ли дају сагласност да установа провери податке (извод из матичне књиге рођених, потврда да су родитељи запослени, потврду о месту пребивалишта) и том случају, наведену документацију није потребно достављати. Установа ће тражити додатну документацију, ако буде имало потребе. Родитељи који заокруже да нису сагласни, да установа врши проверу података тражених за пријаву, потребно је да доставе документацију лично, на адресу установе.ПРИОРИТЕТ ЗА УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ ИМАЈУ:

1. Деца жртве насиља у породици

2. Деца из породица која користи неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања

3. Деца самохраних родитеља

4. Деца из социјално нестимулативних средина

5. Деца са сметњама у психофизичком развоју

6. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју

7. Деца тешко оболелих родитеља

8. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица

9. Деца предложена од стране центра за социјални рад

10. Деца из средина у којима је усред породичних и  других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој 

11. Деца чија су оба родитеља запослена

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (УКОЛИКО ВАМ ТО УСТАНОВА ДОДАТНО ЗАТРАЖИ):

 • Извод из матичне књиге рођених за дете
 • За децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици, извод из матичне књиге рођених за сву децу(фотокопија);
 •  Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;
 •  Решење Цента за социјални рад за дете из породица које остварују право на материјално обезбеђење;
 •  Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу;
 •  Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди) и одговарајући доказ да је родитељ расељено или прогнано лице;
 •  Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља;
 •  Одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или родитеља односно старатеља;
 •  Одговарајући доказ да је дете са сметњама у развоју;
 •  Потврда за родитеље да су запослени, потврда да обављају самосталну делатност,потврда о регистованом пољопривредном домаћинству, као и потврда за родитеље да су редовни студенти.

Сва ближа обавештења родитељи могу добити на телефон установе 034/ 751 – 040 или на маил адресу nasaradostraca@gmail.com

ДИРЕКТОРКА

Наташа Павловић