Предшколска установа „Наша радост“ Рача
Улица: Радоја Домановића 10, 34210 Рача

nasaradostraca@gmail.com

Директорка Наташа Павловић

034/751-040

ПИБ:  101226946

Матични број: 07264607

Број жиро рачуна: 840-364661-14