директорка Наташа Павловић

РЕЧ ДИРЕКТОРКЕ ЗА ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

1.Колико малишана похађа Предшколску установу ,,Наша радост“?

Предшколска установа „Наша радост“ на почетку радне 2022/23.
године имала је уписаних 290 детета.

2. Каква је опремљеност вртића? Да ли вам у опремању помаже локална самоуправа? У којој мери и на који начин установа учествује у живот града?

Општина Рача је током 2019. године израдила пројектну документацију
за реконструкцију постојећег и доградњу још једног објекта.
Реконструкција и доградња финансиране су из средства Канцеларије за
јавна улагања Владе Републике Србије у износу од 92 милиона.
Реконструисано је 864м² и дограђено 735м². Промене у односу на стари
објекат јесу да се у дограђеном делу налази велика фискултурна сала и
четири радне собе, а у оквиру реконструисаног трпезарија. Радови на
реконструкцији и доградњи завршени су почетком октобра 2021.
године. Тренутна бруто површина износи 1600м², у оквиру које може
да борави 320 детета, узраста до 7 година, распоређених у 14 васпитних
група. Обезбеђен је и видео надзор у циљу безбедности деце. Набавка
опреме, клима уређаја, опреме за вешерај и кухињски блок завршена је
уз помоћ Министарства државне управе и локалне самоуправе. У
опремању радних соба намештајем и дидактичким средствима
учествовала је Фондација Новак Ђоковић, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Ресурсе и просторе у локалној заједници установа користи за
реализацију различитих активности (отворени простори, институције
образовања, кулутре и спорта…). Деца и васпитачи учествују у
различитим дешавањима у локалној заједници, као што су прославе,
фестивали, акције. Васпитачи организују посете јавним институцијама
Културном центру, Народној библиотеци, Полицијској станици…

3.На који начин разијате сарадњу са породицом? Да ли организујете радионице?

Наш вртић је место које емитује добродошлицу породици и уважавање
породице јасним просторно-организационим показатељима. Негујемо
различите облике сарадње, један од облика сарадње су да се родитељ
индивидуално информише код васпитача о свом детету у договорено
време, у току радне године припремају се групни родитељски састанци,
едукативне радионице за родитеље од стране васпитача или стручних
лица у сарадњи са установом. Организују се креативне радионице које
пружају могућност дружења и развијања односа између самих
породица и између родитеља и практичара. Теме таквих радионица
могу родитељи лично да предложе или су такве радионице у складу са
пројектима који се реализују у васпитним и јасленим групама.

4.Колико пажње посвећћујете усавршавњу запослених? Да ли учествујете на различитим семинарима?

Професионални развој практичара у нашој установи прати се
континуирано кроз Тим за професионални развој. Практичари се
оспособљавају за критичко преиспитивање у правцу континуираних
промена, учења и развоја, повезивањем кроз заједничка истраживања
са другим вртићима, као и другим институцијама и организацијама.
Сви практичари су прошли обуку за нове Основе програма, које је
прописало Министарство просвете. Васпитачи узимају учешће на
Стручним сусретима васпитача и медицинских сестара васпитача, где
презентују своју праксу кроз пројекте, које спроводе у својим групама.
Установа је учествовала у стручној размени са регионалним
предшколским установама, која носи назив Модел заједнице
професионалног учења.
Увиди запослених до којих смо дошли заједничким промишљањем су
да знамо чему тежимо у програму предшколског васпитања и
образовања, шта сматрамо вредним и важним и шта желимо да
унапредимо у пракси.

5. Каква су искуства запослених?

Односе у установи међу запосленима карактерише поверење, заједничко деловање, међусобна подршка, партнерски односи, као и отвореност за изношење идеја, ставова и постављање питања, дељење ресурса, уважавање и прихватања доприноса истих.

6. Који су циљеви ППП у вашој установи?

Циљеви програма Предшколског васпитања и образовања усмерени су
на дете, односно на подршку добробити детета. Програм се
манифестује кроз грађење односа детета са физичком средином,
вршњацима и одраслима у заједници, а све са циљем пружања
добробити детета. Мисија и визија наше установе је срећно и
задовољно дете.

7. Колико пажње посвећујете правилном говору малишана?

Дете је јединствено и целовито биће и свако дете је личност са својим
јединственим могућностима, па тако је и развој говора код деце
узајамно условљен и преплетен. Кроз свакодневне игре и активности
посвећујемо доста пажње правилном равоју говора. Васпитачи током
индивидуалних разговора дају савете и смернице родитељима, као и
сугестије за посете логопеду.

8. Каква је сарадња са основном школом у којој малишани настављају школовање?

Установа сарађује са школом кроз узајамне посете, организовањем
заједничких активности и акција и разменом информација. У сарадњи са школом благовремено информишемо и припремамо родитеље и децу за прелазак из вртића у школу, заједно са школом организује различите
програме, активности и акције које повезују практичаре, децу и
родитеље из вртића и школе, као што су спортско-рекреативни
програми, радионице, програми пријатељства, прославе, фестивали,
представе, изложбе… Са школом остварујемо узајамне стручне посете и
размене информација о програмским активностима, обезбеђујући
континуитет у образовном контексту усклађивањем физичког
окружења, стила комуникација и педагошког приступа.

9. Да ли користите градски парк за игре и активности?

У градском парку који се налази у непосредној близини наше установе
органиујемо шетње, игре и активности на отвореном и на справама за
физичку активност. У парку пратимо промене у природи, прикупљамо
природне материјале, виђамо и хранимо разне врсте птица и веверице и
истражујемо и уочавамо разне врсте инсеката.

10. Да ли сматрате да су данашњи предшколци спремни за школу?

Припремљеност данашњих предшколаца за полазак у школу је
индивидуална, зависи од многобројних фактора. У припрему за школу
укључена је цела заједница, дететово непосредно окружење и то
породица, цео родбински систем, предшколска установа и друге
установе које оно посећује и у њих се укључује, попут Дома здравља,
отворених простора (игралиште, парк…), библиотеке, позориште за
децу. Деца стално развијају нова знања, осећања припадништва и
заједничког социјалног учешћа, као и властите вредности и идентитет.

11. Да ли у вртићу организујете еколошке радионице?

Еколошке радионице су дугогодишња пракса у нашој установи, јер на
тај начин код деце и одраслих изграђујемо позитивни став према
животној средини, природи, здравом начину живота, односно живот у
скаладу са природним окружењем. Еколошке активности организујемо
и у оближњем парку „Еко патрола“, заштитном опремом прикупљамо
отпадни материјал, који класификујемо у рециклажне канте за отпад. У дворишту вртића деца и васпитачи саде цвеће и башту са разним воћем или
поврћем.

12. Који су даљи планови установе?

Планови за будућност су да установа остане место заједничког
живљења у коме се подршка учењу и развоју деце остварује кроз
заједничко учешће деце и одраслих, као аутентичних људских односа и
заједништва у ситуацијама, догађајима и активностима које за њих
имају смисла. Да установа настави да буде простор демократске и
инклузивне праксе где ће се уважавати права све деце кроз инклузивну
праксу којом се уважава родна, културна, здравствена и свака друга
различитост и развија осетљивост на дискриминацију. Унапредићемо
партнерство са породицом препознавањем примарне улоге и важности
родитеља и породице у васпитању на раном узрасту, као и партнерство
са локалном заједницом кроз различите начине учешћа деце у локалној
заједници и учешћу локалне заједнице у пракси установе.