Програм неге и васпитања деце узраста до три године у Предшколској установи «Наша радост» израђује се  у складу са Општим основама програма неге и васпитања деце узраста до три године.Општи циљ неге и васпитања деце узраста до три године је унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. Васпитање је формативни процес којим се буде и актуелизују психофизички потенцијали детета, проширују и усавршавају искуства детета, оплемењују емоције и мења понашање детета односно формирају и развијају сва позитивна својства његове личности у погледу физичко-сензорног, емоционално-социјалног и умног развоја.

Од процеса васпитања на овом узрасту неодвојива је нега деце којом се одржава њихова хигијена и задовољавају потребе за исхраном, сном и боравком на ваздуху, али и доприноси социјализацији и општем развоју детета. Програм се реализује у целодневном трајању што је у складу са постојећим потребама нашим корисника као и расположивим капацитетима установе.

Нега и васпитање деце јасленог узраста врши се, пре свега стварањем повољне васпитне средине у којој се дете развија у складу са сопственим способностима,  откривајући себе и своју околину. Медицинске сестре организују васпитну средину у складу са постојећим развојним постигнућима деце, али и за степен изазовнију, како би се на тај начин подстицао даљи развој. Процес планирања неге и васпитања заснива се на поштовању и уважавању индивидуалних потреба, интересовања и могућности деце. Процена достигнутог степена психофизичког развоја појединца и групе је основ за израду месечног плана.

При планирању, медицинска сестра води рачуна о равномерној заступљености различитих типова активности, како би се постигао складан и уравнотежен развој свих функција: сензоперцептивних, интелектуалних, музичко- ритмичких, језичких, моторичких, графичко-ликовних, функционалних игара и игара улога. Посебно је важно нагласити да у планирању и одабиру активности и садржаја, као и организацији васпитне средине, сестре узимају у обзир особености сваког детета јер једино тако могу да потстакну спонтано изражавање сваког детета и да  подстичу и негују индивидуалност сваког детета. Програм рада са децом јасленог узраста, настајаће на основу континуираног праћења сваког детета у групи, података из праћења добијених од родитеља и евалуације претходно реализованих активности са дететом, односно целом групом. 

Постављени су стандарди у сарадњи са породицом и континуирано се ради на сталном развијању различитих облика сарадње са породицом: општи/групни родитељски састанци, дан отворених врата, писане поруке, свеске комуникације, информативни пано за породицу, Саветовалиште за породицу,  боравак родитеља у групи, индивидуални разговори, Савет родитеља.