Похађање вртића у групи у години пред полазак у школу је постало ОБАВЕЗАНО од 2006.године.  Остварује се као програм припреме за полазак у основну школу, најмање 9 месеци и то кроз два организациона облика: 

-Полудневни (четворочасовни) рад са децом у главном објекту и издвојеним јединицама у оквиру основних школа и месних заједница;

-целодневни, кроз рад припремних група.

Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове способности, уважавајући његове потребе, подстиче његов психо-физички развој. За дете предшколског узраста је посебно важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе: целовитом развоју детета; развоју способности; проширењу искуства; богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе. Припремни предшколски програм има за циљ непосредно припремање деце за школу, допринос њиховој зрелости за живот и рад који их очекује у основној школи. 

Зрелост деце за полазак у школу подразумева ниво физичког и психичког развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити постављени у току наставног процеса. Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању појединих аспеката развоја.

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу: подстицање осамостаљивања; подршка физичком развоју; јачање социјо-емоцијалне компетенције; подршка сазнајном развоју; неговање радозналости; поштовање индивидуалности и подстицање креативности.

Зашто је припремно предшколски програм важан?

  • у погледу социјализације (лакше се уклапају у колектив, буду друштвенија);
  • у односу на школске обавезе (боља концентрација и већа пажња);
  • више предзнања;
  • развијеније способности (за ликовно, вербално, моторичко изражавање);