ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  ,,НАША РАДОСТ“, РАЧА

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања , члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању

расписује КОНКУРС
за  радну 2022 / 2023. годину

Време трајања конкурса од  01. АПРИЛА  до  31. MAJA 2022. године

1.    За упис деце у ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ   

Право и обавезу уписа имају деца рођена од 1. 03. 2016. до 28. 02. 2017. године. Пријем уписане деце у септембру 2022. године

 2.   За упис деце у ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК за радну 2022 / 2023. годину

Пријем деце у складу са распоредом пријаве на конкурс, као и са Правилником о упису у предшколску установу.

Пријава деце ће се обављати електронски – путем евртића –Предшколскa установa “Наша радост“ Рачаhttps://euprava.gov.rs/usluge/5592

Уколико родитељ, из техничких разлога не пријави дете електронским путем, може попуњен захтев донети у Предшколску установу “Наша радост“ (Радоја Домановића 10) или да попуњен захтев пошаље на маил nasaradostraca@gmail.com.

Родитељи су у обавези да уколико захтев попуњавају у папирној форми, заокруже да ли дају сагласност да установа провери податке (извод из матичне књиге рођених, потврда да су родитељи запослени, потврду о месту пребивалишта) и том случају, наведену документацију није потребно достављати. Установа ће тражити допуну документацију, ако буде имало потребе. Родитељи који заокруже да нису сагласни, да установа врши проверу података тражених за пријаву, потребно је да доставе документацију лично, на адресу установе.

НАПОМЕНА: Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи. Комисија неће разматрати примљену документацију уколико родитељ / законски заступник није измирио трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УКОЛИКО РОДИТЕЉ НЕ ДА САГЛАСНОСТ НА ПРИЈАВИ ЗА УПИС:

  • Извод из матичне књиге рођених за дете
  • За децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици, извод из матичне књиге рођених за сву децу(фотокопија);
  •  Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;
  •  Решење Цента за социјални рад за дете из породица које остварују право на материјално обезбеђење;
  •  Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу;
  •  Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди) и одговарајући доказ да је родитељ расељено или прогнано лице;
  •  Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља;
  •  Одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици или родитеља односно старатеља;
  •  Одговарајући доказ да је дете са сметњама у развоју;
  •  Потврда за родитеље да су запослени, потврда да обављају самосталну делатност,потврда о регистованом пољопривредном домаћинству, као и потврда за родитеље да су редовни студенти.

Сва ближа обавештења родитељи могу добити на телефон установе 034/ 751 – 040 или на маил адресу nasaradostraca@gmail.com